This Land of Plenty

“This Land of Plenty.” POME Magazine, Winter 2021: 40-41.